Cégtörténet

2001-BEN

2001

A GS Housing-t 100 millió RMB tőkével jegyezték be.

2008-BAN

Began to involve the temporary construction market of engineering camp, main product: Color steel movable houses, steel structure houses, and establish the first factory: Beijing Oriental construction international steel structure co,ltd.

Megkezdődött a mérnöki tábor ideiglenes építési piacának bevonása, fő terméke: Színes acél mozgatható házak, acélszerkezetű házak, és megalapították az első gyárat: Peking Oriental Construction International Acélszerkezetű Co., Ltd.

2008-BAN

Participated in the earthquake relief activities in Wenchuan, Sichuan,China and completed the production and installation of 120000 sets transitional resettlement houses(10.5% of total projects)

Részt vett a kínai szecsuáni vencsuani földrengés-mentesítési tevékenységekben, és befejezte a 120 000 átmeneti letelepítő ház gyártását és telepítését (az összes projekt 10,5%-a)

2009-BEN

Undertake the previous capital Parade Village project.

A GS Housing sikeresen pályázott 100 000 m2 állami tulajdonú ipari terület használati jogára Shenyangban.A shenyangi gyártóbázis 2010-ben indult, és segített megnyitni az észak-keleti piacot Kínában.

2009-BEN

GS Housing had successfully bid for the right to use 100000 m2 of state-owned industrial land in Shenyang. The Shenyang production base was put into operate in 2010 year and helped us to open the North-east market in China

Vállalja az előző fővárosi Parade Village projektet.

2013-BAN

Established the professional architechtural design company, ensured the accuracy and privacy of the project design.

Létrehozta a professzionális építészeti tervező céget, biztosította a projekttervezés pontosságát és titkosságát.

2015-BEN

GS Housing came back to the North market of China depend on the new design products: Modular house, and started to build Tianjin production base.

A GS Housing visszatért Kína északi piacára az új tervezési termékektől függ: Moduláris ház, és elkezdte építeni a Tianjin termelési bázist.

2016-BAN

Built Guangdong production base and occupied South market of China, GS housing became the  bellwether of the South market of China.

A Guangdong-i termelési bázis megépítése és Kína déli piacának elfoglalása, a GS-ház Kína déli piacának harangjátéka lett.

2016-BAN

GS housing started to enter the international market, projects throughout Kenya, Bolivia, Malaysia, Sri Lanka, Pakistan ... and participated in various exhibitions.

A GS ház kezdett belépni a nemzetközi piacra, projektek egész Kenyában, Bolíviában, Malajziában, Srí Lankán, Pakisztánban ... és különböző kiállításokon vettek részt.

2017-BEN

With the announcement of the establishment of xiong'an New Area by the China State Council, GS Housing also participated in the construction of Xiong'an, including Xiong'an builders house (more than 1000set modular houses), resettlement housing, high-speed construction...

Azzal, hogy a Kínai Államtanács bejelentette, hogy Xiong'an új területet hoz létre, a GS Housing részt vett Xiong'an építésében is, beleértve a Xiong'an építőházat (több mint 1000 moduláris házat), áttelepítési házat, nagy sebességű épületeket. Építkezés...

2018-BAN

Established the professional modular house research institute to provide the guarantee for the renewal and development of modular houses.up to now, GS housing has 48 national innovation patents.

Létrehozta a professzionális moduláris házkutató intézetet, hogy garanciát nyújtson a moduláris házak felújítására és fejlesztésére. A GS-ház eddig 48 nemzeti innovációs szabadalommal rendelkezik.

2019-BEN

Jiangsu production base was on building and put into operation with 150000 m2, and Chengdu Company, Hainan company, engineering company, international company, and Supply Chain Company were successively established.

A Jiangsu-i termelési bázis 150 000 m2-en épült és üzembe helyezték, és egymás után megalakult a Chengdu Company, a Hainan cég, a mérnöki vállalat, a nemzetközi vállalat és az Ellátási Lánc Társaság.

2019-BEN

 Build assembly training camp to support the 70th parade village project of the China.

Építsen összeszerelő edzőtábort a kínai 70. felvonulási falu projekt támogatására.

2020-BAN

GS housing group company was established,that marks GS Housing became the collectivized operation enterprise officially. And Chengdu factory was started to build.

Létrejött a GS Lakáscsoport cég, amely a GS Housing jelzéssel vált hivatalosan is kollektivizált üzemeltetésű vállalkozássá.És elkezdődött a csengdui gyár építése.

2020-BAN

GS housing participated in the construction of Pakistan MHMD hydropower project, which is a major breakthrough in the development of GS housing international projects.

A GS-ház részt vett a pakisztáni MHMD vízerőmű-projekt építésében, amely jelentős áttörést jelent a GS-ház nemzetközi projektek fejlesztésében.

2020-BAN

GS housing take the social responsibility and participate in the construction of Huoshenshan and Leishenshan hospitals, 6000 sets of flat-pack houses are needed for the two hospitals, and we supplied almost 1000 set flat-pack houses. May the global epidemic will end soon.

A GS-ház vállalja a társadalmi felelősséget, és részt vesz a Huoshenshan és Leishenshan kórházak építésében, a két kórházhoz 6000 lapos házkészletre van szükség, és közel 1000 lakásos házat szállítottunk.A globális járvány hamarosan véget ér.

2021-BEN

On June 24, 2021,  GS housing Group attended the "China Building Science Conference and Green Smart Building Expo (GIB)" , and launched the new modular house- Washing houses

2021. június 24-én a GS house Group részt vett a "China Building Science Conference and Green Smart Building Expo (GIB)" rendezvényen, és bemutatta az új moduláris házat – Mosóházak.